INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE 17. NOVEMBER KL 2000

Det innkalles til medlemsmøte via Microsoft Teams

TIRSDAG 17. NOVEMBER 2020 KL. 2000

1. Oppsummering av sesongen 2020 med gjennomgang av årsberetninger fra lagene
2. Lagledere og trenere til neste sesong.
3. Generell info fra styret
4. Handlingsplan. Hva er fokus de neste årene?
5. Gjennomgang av årsplan Yven IF og instruks for lagleder.

LAGLEDERNE sørger for;

1. innlevering av årsberetning til styret senest 10. november
2. skaffe ansvarlig lagleder til neste sesong

Lagledere har møteplikt.

mvh
Styret

Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIyNWU4ZTEtNmM0ZC00NjFjLThhOGUtMzQ4YzAxODdiYTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a95532f4-6c46-4e23-b282-f2c591c0bef7%22%2c%22Oid%22%3a%22641162aa-f057-4f56-bc46-7d2e89eff483%22%7d